Direkcija Republike Slovenije za ceste

 

Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je organ v sestavi Ministrstva za promet, izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest ter dela hitrih cest, naloge, ki se nanašajo na prevoze v tovornem in potniškem cestnem prometu ter ugotavljanje skladnosti cestnih vozil.
Med naloge Direkcije RS za ceste sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne ceste v njeni pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah. Direkcija zbira in obdeluje različne podatke, potrebne za presojo glede vlaganj v ceste in izvaja naloge, sprejete v Državnem zboru, Vladi in Ministrstvu za promet.
Direkcija ima kot upravljavka državnih cest glede na Zakon o javnih cestah v svojem programu tudi področje zasnove, oblikovanja, gradnje in vzdrževanja državnega kolesarskega omrežja, ki ga sestavljajo daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. V okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se opravljajo naloge na področju usklajevanja, izvajanja nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter izvajajo naloge na področju preventive, vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu.

POSLANSTVO DIREKCIJE RS ZA CESTE
Naše poslanstvo je, da z razpoložljivimi viri optimalno upravljamo, varujemo, vzdržujemo in gradimo državne ceste, tako da v okviru svojih pristojnosti prispevamo k izboljšanju: prevoznosti, varnosti, dostopnosti, uporabnosti, minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja ter usklajenosti z gospodarskim in prostorskim razvojem območij.
Vizija Direkcije za ceste RS je ohranjati in izboljšati stanje cest do te mere, da so primerljive s podobno razvitimi državami v Evropi. Pri tem pa želijo dvigniti nivo uslug uporabnikom cest in znižati njihove stroške ter stroške izvedbe del in upravljanja.

SODELOVANJE V AKCIJI OSVED!
Odločitev, da bo Direkcija sodelovala v plemeniti akciji, je bila hitra in lahka. Vodstvo in zaposleni so izrazili željo, da bi se radi aktivno vključevali v projekte, od katerih imamo družbene koristi, s katerimi izkazujemo skrb za okolje.

Direkcija je tako ponudila pomoč pri odvozu odpadkov z zbirnih mest, ki so bila v okviru varovalnega pasu cest in kolesarskih poti v upravljanju Direkcije, do deponij. Prevoz je organizirala s pomočjo pogodbenikov DRSC, ki so odvažali komunalne odpadke.
Direkcija je tudi posvojila divje odlagališče Lemendol 1 in 2 na Črnem Kalu, ki so ga na dan akcije, 17. 4. 2010, zaposleni družno očistili.

Direkcija s sodelovanjem v akciji svojim zaposlenim sporoča, da so tako velika podjetja kot posamezniki družbeno odgovorni za okolje ter da se tudi z enkratnim sodelovanjem da vplivati na izboljšanje razmer.

Direkcija pa tudi sicer v sklopu rednega vzdrževanja državnih cest redno skrbi za čiščenje obcestnega sveta.

Direkcija ločuje
Direkcija zbira ločene frakcije večjih količin odpadnega papirja, odpadnih tonerjev in kartuš.


Prijava na Čist-e-novice