Zavod za gozdove Slovenije

 

Zavod za gozdove Slovenije je javni zavod, ki ga je leta 1993 ustanovila Vlada Republike Slovenije in opravlja javne naloge in pooblastila v zvezi z gozdovi Republike Slovenije. ZGS organizacijsko in teritorialno pokriva vso Slovenijo, zaposlenih ima 813 ljudi, od katerih je 688 gozdarskih strokovnjakov.

Glavne naloge zavoda so izdelava gozdnogospodarskih načrtov, določanje potrebnih gojitvenih in varstvenih del, izbira drevja za posek v sodelovanju z lastniki gozdov, svetovanje lastnikom gozdov, izdelava lovskoupravljavskih načrtov in upravljanje z lovišči s posebnim namenom ter osveščanje javnost o pomenu gozdov in ohranjanju narave.

Poslanstvo ZGS je: »Skrb za ohranjanje in sonaravni razvoj gozdnih ekosistemov in vseh njihovih funkcij, za njihovo trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje in rabo, kakor sodi tudi skrb za ohranjanje narave v gozdnem prostoru – v dobrobit sedanjih in prihodnjih rodov.«  Slogan ZGS pa se glasi: »Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi«.

Skladno s svojim poslanstvom in sloganom ZGS vsako leto izvaja v okviru dneva zemlje aktivnosti, kot so: simbolično sajenje dreves (v letu 2007 v sodelovanju z Gibanjem za pravičnost in razvoj), evidentiranjem divjih odlagališč, popularizacijo dreves z izjemnimi lastnostmi in druge. V Tednu gozdov konec maja vsako leto izvajajo številne popularizacijske dejavnosti, katerih skupen cilj je širjenje znanja in informacij o gozdovih ter osveščanje javnosti za odgovoren odnos do gozda.

ZGS se je za sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! odločil, ker ima z akcijo veliko skupnega:

  • Akcija Očistimo Slovenijo je skladna s poslanstvom ZGS,
  • ZGS je na več območnih enotah že prejšnja leta organiziral čiščenja ali opozarjal na divja odlagališča v gozdovih,
  • akcija se sklada z dejavnostmi ZGS za dan Zemlje,
  • ZGS lahko v akciji učinkovito sodeluje,
  • zaradi svoje teritorialne organiziranosti po vsej Sloveniji.

In kako sodelujejo v akciji? »Sodelujemo v popisu nelegalnih odlagališč smeti v gozdnem prostoru. Naši gozdarji na terenu poiščejo lokacije nelegalnih odlagališč, jih popišejo in vnesejo v računalniški program. Izdelali bomo digitalni kataster nelegalnih odlagališč za gozdni prostor. Na dan čistilne akcije pa bomo nudili pomoč prostovoljcem z usmerjanjem do smetišč v gozdu,« pravijo na ZGS.

Sporočilo, ki ga ZGS želi s sodelovanjem v akciji posredovati zaposlenim:
»Akcija je dobrodelna, društvo pa je nevladno in ni vezano na osebe ali stranke. ZGS sodeluje kot eden izmed partnerjev. Sodelavcem sporočamo, da je sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri dobro pripravljenem projektu lahko zelo koristno, rezultati pa izjemni. Sodelovanje v takšni akciji je tudi zadeva osebnega odnosa do gozda in etične zavesti vsakega posameznika. Pričakujemo, da bodo naši zaposleni začutili tudi moralno dolžnost prispevati k uspešni izpeljavi akcije.«

Na ZGS so glede odpadkov tudi sicer ozaveščeni: »Največjo količino nevarnih odpadkov pri nas predstavljajo prazne kartuše, spreji in odsluženi računalniki, ki jih zbiramo in vrnemo dobavitelju ali pa odpeljemo na uradna odlagališča. Ločeno zbiramo papir, ki ga odlagamo v namenske zabojnike. Fitosanitarna sredstva po preteku uporabe uničimo na predpisani način, vendar je teh sredstev zanemarljivo malo. Z gozdovi gospodarimo po vzoru narave – sonaravno.«

foto: vir ZGS


Prijava na Čist-e-novice